Rybářský řád

Lov povolen na těchto rybnících:

 • Peklov k.ú. Jedlová 4,5 ha
 • Limberský v k.ú. Pomezí 7,8 ha
 • Stašov v k.ú. Stašov 5,0 ha
 • Přehrada pod kopcem 0. v k.ú. Polička 5,0 ha
 • Přehrada pod kopcem 1. v k.ú. Polička 4,0 ha
 • Přehrada pod kopcem 2. v k.ú. Polička 3,0 ha
 • Lačnov v k.ú. Lačnov 1,8 ha
 • Nový v k.ú. Pomezí 1,5 ha
 • Modřecký v k.ú. Modřec 1,2 ha
 • Kamenice v k.ú. P. Kamenice 1,0 ha
 • Rohozná v k.ú. Rohozná 1,0 ha
 • Šindelka v k.ú. Svojanov 1,2 ha
 • PoS v k.ú. Polička 2,0 ha

Popis míst, kde je zákaz rybolovu:

 • Rybník Peklo – zákaz lovu ryb z hráze
 • Rybník Limberský – od vodárny po konec rybníka /kolmo k silnici/
 • Přehrada pod kopcem 1. – v části zatopeného lesa
 • Rybník Lačnov – v zastavěné části /od pily p. Musila po konec Burešovy chalupy/
 • Rybník Stašov – protější strana od silnice /mezi přítoky/
 • Rybník Modřecký – zákaz rybolovu ze silniční hráze

Rybářský řád pro lov na rybnících Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce

Doby hájení jednotlivých druhů ryb:

 • Od 1. září do 15. dubna pstruh obecný
 • Od 1. ledna do 14. června candát obecný, štika obecná
 • Celoročně je hájen jeseter.

Podmínky lovu na jednotlivých rybnících

 • Přehrada PK0 a přehrada PK1 – lov povolen celoročně včetně položené, plavané, přívlače včetně mrtvé rybky, muškaření včetně bubliny. Štika není hájená. V zimním období, tzn. od zámrzu, lov povolen i na dírkách, síla ledu min. 12 cm, dírka průměr max. 20 cm. Při lovu na dírkách je možné za nástrahu použít živou nebo mrtvou rybku. Lov na živou a mrtvou rybku mimo lovu na dírkách povolen od 15. června do 7. února 2025.
 • Přehrada PK2 – rybolov povolen celoročně pouze umělou muškou /muškařský prut + šňůra/. Zákaz používání bubliny včetně jiných plovátek. Lov povolen i přívlačí /pouze umělá nástraha/. Štika není hájena. V zimním období lov povolen i na dírkách, síla ledu min. 12 cm, dírka průměr max. 20 cm. Při lovu na dírkách je možné za nástrahu použít živou nebo mrtvou rybku. V době bez ledu pouze vláčka a muška. Přísný zákaz krmení!!
 • Lačnov, Šindelka, Rohozná, Kamenice – rybolov povolen celoročně. Lov povolen na položenou, plavanou, přívlač, včetně mrtvé rybky, muškaření včetně bubliny. Při lovu na plavanou a na položenou živá a mrtvá rybka povolena od 15. června do 31. prosince.
 • Peklo, Limberský, Stašov, Nový –  lov povolen celoročně včetně položené, plavané, muškaření včetně bubliny. Lov přívlačí povolen od 15. června do 31. prosince. Lov na živou a mrtvou rybku povolen od 15. června do 31. prosince.
 • Modřecký – na tomto rybníku končí denní lov ve 22.00 hodin z důvodu ochrany zvěře. Konec sezóny je stanoven na 20. října. Lov přívlačí povolen od 15. června. Lov na živou a mrtvou rybku povolen od 15. června do 20. října.

Na rybníku Limberský, Nový a Modřecký je lov povolen pouze členům RS Vysočina s platnou denní nebo roční povolenkou.

V době konání závodů může na závodních rybnících dojít na nezbytný čas k omezení standartního lovu a dočasné změně rybolovného režimu.

Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky včetně mezní hranice u kapra.

Zakazuje se přivlastňovat ryby, které nedosahují této délky:

 • Amur 50 cm
 • Candát obecný 40 cm
 • Pstruh americký duhový 25 cm
 • Kapr obecný 35 cm a od 66 cm výše
 • Maréna 25 cm
 • Lín obecný 20 cm
 • Siven americký 25 cm
 • Sumec velký 80 cm
 • Štika obecná 50 cm

Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.

Při lovu se zakazuje

 • Používat prostředků výbušných, otravných, nebo omamných látek
 • Používat bodců jakéhokoliv druhu, lapače, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat na šňůry, do rukou a do ok, včetně podsekávání.
 • Užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

Přístup na pozemky

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou však povinni nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Rybolov dětí a mládeže

 • Dětem ve věku do 10 let /do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 10 let/ se povoluje manipulace s udicí bez příslušných dokladů na jeden prut /při lovu na plavanou nebo položenou/ držitele povolenky staršího 18 let. Dítě musí být přítomno v bezprostřední blízkosti držitele povolenky.
 • Děti ve věku od 8 do 16 let /do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 16 let/ mohou lovit na 1 prut a to pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let. Na vodách pstruhových mohou lovit na přívlač nebo umělou mušku pouze v doprovodu držitele pstruhové povolenky staršího 18 let.
 • Dětem do 16 let /do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 16 let/ se nepovoluje lov na živou rybku
 • Držitel dětské povolenky si smí ponechat v jednom dni 1 ks ryby hlavní a 3 ks ryby lososovité.
 • Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

Denní doby lovu

 • V měsíci listopadu, prosinci, lednu a únoru 7.00 do 18.00 hodin
 • V měsíci březnu, dubnu, září a říjnu 5.00 do 21.00 hodin
 • V měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu 3.00 do 23.00 hodin
 • Na přehradě PK0 a PK1 od 5. dubna do 13. října lov povolen 24 hodin denně

V době letního času se k údajům přičítá jedna hodina.

Ostatní ustanovení pro lov ryb na udici na rybnících Rybářského sdružení Vysočina Polička

 1. Lov povolen těmito způsoby:
  1. Lov na položenou nebo lov na plavanou
  2. Lov přívlačí
  3. Lov na umělou mušku nebo lov muškařením
  4. Čeřínkování – pouze pro lov nástražních rybiček
 2. Při lovu uvedeném v odstavci 1. písm. a/ smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Klovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vod. Při lovu na přirozenou nástrahu mohou být použity více háčkové systémy s maximálně třemi háčky /jedno až trojháčky/. Za nástražní rybky nemohou být použity ryby lososovité a lipan, druhy chráněné a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.
 3. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. b/ smí být používána jen jedna udice s jedním návazcem. Za nástrahu lze použít třpytku, umělou nebo přirozenou nástrahu. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky /dvojháčky, trojháčky/.
 4. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. c/ smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček, dvojháček, nebo trojháček, podle použité nástrahy. Za nástrahy lze použít umělou mušku nebo živý nebo mrtvý hmyz.
 5. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do evidence v pověření k lovu ryb na udici, do které uvede datum, rybník, druh ryby, její délku a hmotnost bezprostředně po jejich ulovení.
 6. Po ukončení lovu na trhačku je lovící povinen neprodleně odstranit pomocnou bójku z vody.

Povolený /přisvojený/ úlovek ryb v jednom dnu

 • 2 ks ušlechtilých ryb – kapr, štika, amur, sumec nebo jejich kombinace, z toho max. 1 ks candáta
 • Plus 4 ks ryb ostatních
 • Omezení neplatí na plotici, cejna, okouna
 • Poškozená ryba nesmí být vrácena zpět do vody

Ostatní ustanovení

 • Při ponechání si ryby a zapsání do úlovkového listu je lovící dále povinen před odchodem od vody tuto skutečnost si nechat podepsat od přítomného rybáře staršího 16 – ti let /pokud se nachází v blízkosti/.
 • Maximální počet ponechaných ulovených ušlechtilých a ostatních ryb, bude vždy uvedena na čelní straně vydané povolenky. Stanovený počet ryb může být každoročně měnitelný.
 • Lovící je povinen udržovat pořádek.

Telefonní čísla

 • Hospodář – Jaroslav Martinů 731 441 401
 • Zástupce hospodáře – Alois Mrňák 605 327 353
 • Rybářská stráž – Václav Křivka 702 024 285
 • Jednatel – Ladislav Kyncl 603 334 111

VODA PSTRUHOVÁ

453 079 SVRATKA 13 14 km 16 ha

Od Sedlišťského jezu pod obcí Borovnice, až k mostu silnice z Krásného do Borové u Kučerova mlýna v obci Březiny.
Přítoky jsou CHRO – sportovní rybolov zakázán s výjimkou Bílého potoka a Černého potoka.

453 029 KŘETÍNKA 2 15 km 4 ha

Od jezu mlýna v Horním Poříčí až k pramenům včetně úseku Bysterského potoka až k jezu na Bysterském potoce při soutoku s potokem Jedlovským.
Všechny přítoky jsou CHRO.

Z rybářského řádu pro pstruhové revíry Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce

 • 453 079 Svratka 13
 • 453 029 Křetínka 2

Doby hájení jednotlivých druhů ryb

Od 1.prosince do 15.dubna jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.

Od 1. září do 15. dubna je v rybářském revíru hájen

 • pstruh obecný /Salmo trutta/

Od 16. března do 15. června jsou v rybářském revíru hájeni

 • ostroretka stěhovavá /Chondrostoma nasus/
 • parma obecná /Barbus barbus/
 • parma východní /Barbus meridionalis-petényí/

Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen

 • lipan podhorní /Thymallus thymallus/

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou

 • Pstruh obecný 25 cm
 • Pstruh duhový 25 cm
 • Siven americký 25 cm
 • Lipan podhorní 30 cm
 • Ostroretka stěhovavá 30 cm
 • Parma obecná 40 cm

Ulovené ryby v rybářském revíru, které

 • Nedosahují nejmenší lovné míry
 • Byly uloveny v době hájení
 • Jsou chráněny dle zvláštních právních předpisů

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

 • Používat prostředků výbušných, otravných, nebo omamných látek
 • Používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat na šňůry, do rukou a do ok
 • Užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

V rybářských revírech se zakazuje lov

 • Vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování
 • Vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb
 • Mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky
 • Za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb proti vodě
 • Z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu
 • V plavebních komorách
 • V blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa
 • Ze silničních a železničních mostů
 • V místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo jejich přenesení do jiných vod
 • Ryb do sloupů, vrší
 • V rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad a pod ním

Přístup na pozemky

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou však povinni nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Rybolov dětí a mládeže

 • Děti ve věku od 8 do 15 let /do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 15 let/ mohou lovit na 1 prut a to pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let. Na vodách pstruhových mohou lovit na přívlač nebo umělou mušku pouze v doprovodu držitele pstruhové povolenky staršího 18 let.
 • Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

Denní doby lovu

 • V měsíci dubnu od 5.00 do 19.00 hodin
 • V měsíci květnu od 5.00 do 20.00 hodin
 • V měsíci červnu a červenci od 4.00 do 21.00 hodin
 • V měsíci srpnu od 5.00 do 21.00 hodin
 • V měsíci září a říjnu od 6.00 do 18.00 hodin
 • V měsíci listopadu od 7.00 do 17.00 hodin

V době letního času se k údajům přičítá jedna hodina.

Ustanovení pro vody pstruhové

 1. V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb lososovitých a lipana
  1. lov přívlačí od 16. dubna do 30. listopadu
  2. v období od 1.září do 30. listopadu smí být nástraha při lovu přívlačí opatřena pouze jedním jednoháčkem!
  3. lov muškařením od 16. dubna do 30. listopadu
 2. Vyskytují-li se v pstruhovém rybářském revíru i jiné ryby než lososovité nebo lipan, je povoleným způsobem lovu
  1. u nedravých ryb na položenou nebo lov na plavanou pouze na nástrahy rostlinného původu
  2. u dravých ryb
   • Lov přívlačí od 16. dubna do 30. listopadu
   • Lov muškařením od 16. dubna do 30. listopadu
   • Lov na položenou nebo plavanou
 3. Vyskytuje-li se ve pstruhovém rybářském revíru štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, může být jejich lov na udici prováděn způsoby a nástrahami povolenými k lovu ryb lososovitých nebo ryb nedravých. Tyto ryby si po ulovení osoba provádějící lov ryby vždy přisvojí.
 4. Při lovu na položenou a plavanou smí být používány nejvýše dvě udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze používat výhradně nástrahy rostlinného původu.
 5. Při lovu přívlačí smí být používána jen jedna udice, která je při lovu držena v ruce, jiná udice není nastražena. Za nástrahu může osoba provádějící lov použít jednu umělou nástrahu, která je opatřena nejvýše jedním háčkem/ jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem./ V období od 1.září do 30.listopadu smí být nástraha opatřena pouze jedním jednoháčkem!
 6. Při lovu muškařením smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Za nástrahu lze použít jen jednoháčkové mušky.
 7. V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu /i když loví ve více rybářských revírech/ nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb včetně lipana nebo jejich kombinaci. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
 8. Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvíce 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, která celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.
 9. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost bezprostředně po jejich ulovení.
 10. Přísný zákaz krmení.

 

Telefonní čísla

 • Hospodář – Jaroslav Martinů 731 441 401
 • Zástupce hospodáře – Alois Mrňák 605 327 353
 • Rybářská stráž – Václav Křivka 702 024 285
 • Jednatel – Ladislav Kyncl 603 334 111