Stanovy Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s.


Základní ustanovení
1) Název Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, které bylo založeno a vzniklo dle zákona čís. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se s ohledem na § 216 zákona čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mění na Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s. (dále jen „spolek”).
2) Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, zájemců a odborníků v rybářství za účelem chovu a lovu ryb a jiných vodních živočichů.
3) Sídlem spolku je Polička, PSČ 572 01.
4) Spolku bylo přiděleno IČ: 620 32 046.
II.
Hlavní a vedlejší činnost spolku
1) Hlavní činností spolku je:
a) vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství,
b) chovat ryby a jiné vodní živočichy,
c) chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí,
d) rozvíjet a popularizovat rybářský sport,
e) spolupracovat s organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí,
f) obnovovat a budovat nové vodní plochy, stavby a zařízení na nich vybudované, kde spolek vykonává rybářské právo,
g) vést své členy a ostatní zájemce o rybářství k dodržování základních rybářských pravidel, etických, estetických a mravních pravidel,
h) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními organizacemi i jednotlivci,
ch) zajišťovat v oblasti rybářství vzdělávání svých členů, jejich školení.
2) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající zejména v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
III.
Členství
1) Členství ve spolku je dobrovolné, váže se na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
2) Členství ve spolku vzniká po zaplacení zápisného na základě schválení přihlášky výborem, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Je-li přijetí zamítnuto, může se žadatel odvolat k členské schůzi, která rozhoduje s konečnou platností.
3) Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
4) Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o dotaci či jiného příspěvku ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
5) Členství ve spolku zaniká:
a) písemným vystoupením člena
b) vyškrtnutím z důvodů nezaplacení stanoveného členského příspěvku, pokud člen členský příspěvek nezaplatí ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování obecně závazných právních předpisů z oblasti rybářství, rybářského řádu, stanov, jiných vnitřních předpisů spolku nebo jiných povinností vyplývajících z členství ve spolku,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem spolku bez právního zástupce.
6) O vyloučení člena rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení výbor zašle vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání předkládá vyloučený člen písemně výboru, který je povinen návrh předložit na členské schůzi. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení členská schůze zruší v případě, kdy je toto rozhodnutí v rozporu se zákonem nebo stanovami.
7) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí členské schůze o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
IV.
Členská práva a povinnosti
1) Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) účastnit se činnosti spolku, podílet se na praktické činnosti spolku,
e) požívat výhod členů spolku,
f) být informován o činnosti spolku,
g) odvolávat se proti rozhodnutím orgánů spolku,
h) účastnit se akcí spolku, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
ch) po splnění členských povinností žádat o vydaní povolenek k rybolovu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které se vydávají za úplatu, s tím, že předseda, jednatel nebo rybářský hospodář mohou rozhodnout o bezúplatném vydání povolenek členovi v případě jeho mimořádného přínosu pro spolek,
i) na vystoupení ze spolku.
2) Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat obecně závazné právní předpisy o rybářství, rybář, řády, stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku,
b) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
c) podílet podle svých schopností a možností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku, včetně osobní pracovní účastí na hlavní i vedlejší činnosti spolku,
d) do konce února běžného roku platit členské známky,
e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.
3) V případě neplnění povinností člena uvedených v odst. 2) tohoto článku, pokud se nejedná o závažné nebo opakované porušování pro které lze člena vyloučit dle čl. III. odst. 5) písm. c) stanov, může výbor uložit tomuto členovi napomenutí nebo rozhodnout o nevydání nebo dočasné odnětí povolenek k rybolovu až na jeden rok. Před jejich uložením musí být člen alespoň 15 dnů ode dne konání výboru, který bude projednávat porušení povinností člena, prokazatelně uvědoměn a na jednání přizván. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí výboru navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání předkládá tento člen v písemně výboru, který je povinen návrh předložit na členské schůzi. Členská schůze rozhodnutí výboru buď potvrdí nebo zruší.
V.
Orgány spolku
a) členská schůze jako nejvyšší orgán spolku,
b) výbor jako orgán statutární a výkonný,
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
VI.
Členská schůze
1) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
2) Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát za rok. Výbor také svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
3) Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům na adresu bydliště/sídla. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo, čas a pořad konání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dnů před konáním členské schůze s tím, že současně bude tato pozvánka zveřejněna na internetové stránce spolku na adrese www.rsvysocina.cz.
4) Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a) určování hlavního zaměření činnosti spolku,
b) projednávání činnosti spolku od poslední členské schůze,
c) rozhodování o odvoláních žadatelů o členství ve spolku, kterým bylo přijetí za člena zamítnuto výborem,
d) rozhodování o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí výboru o jeho vyloučení,
e) přezkoumání rozhodnutí výboru o uložení napomenutí nebo rozhodnutí o nevydání nebo dočasné odnětí povolenek k rybolovu dle čl. IV. odst. 3 těchto stanov,
f) volba a odvolání členů výboru,
g) volba a odvolání členů kontrolní komise,
h) schvalování výsledku hospodaření,
ch) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fůze či rozdělení,
i) rozhodování o schválení a změně stanov, včetně změny názvu spolku; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru spolku,
j) rozhodování o samostatném nebo společném výkonu rybářského práva,
k) zřizování a rušení hospodářských a účelových zařízení spolku,
l) rozhodování o majetku spolku,
m) rozhodování o výši a splatnosti členských známek, ceny povolenek, výši zápisného a výši úhrady za neodpracované brigády člena spolku dle návrhu výboru.
5) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčují něco jiného. V případě, že patnáct minut po plánovaném zahájení členské schůze není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů; v tom případě k platnosti usnesení členské schůze je potřeba dvoutřetinová většina přítomných.
6) K platnosti usnesení o zrušení spolku nebo jeho přeměně je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných členů.
7) Členskou schůzi řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda spolku nebo pověřený člen výboru.
8) Z členské schůze je výborem pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo členskou schůzi svolal a jak, kdy se konala, kdo ji zahájil a kdo ji předsedal, jaké další orgány členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů z členské schůze v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.
VII.
Výbor
1) Výbor je výkonným a statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku v mezidobí mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
2) Výbor má sedmnáct členů. Na ustavující schůzi výboru členové výboru zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře. Funkční období výboru je pětileté.
3) Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, že tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.
4) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
5) Do působnosti výboru náleží rozhodování o všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůzi či jiným orgánům.
6) Výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí spolek,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není svěřeno rozhodování členské schůze,
d) připravuje podklady projednání a rozhodování členské schůze,
e) rozhoduje o přijímání uchazečů za členy spolku a o vyškrtnutí členů spolku z důvodů nezaplacení stanoveného členského příspěvku,
f) ukládá napomenutí nebo rozhoduje o nevydání nebo dočasném odnětí povolenky k rybolovu dle čl. IV. odst. 3) těchto stanov,
g) rozhoduje o vyloučení člena spolku za podmínek těchto stanov,
h) projednává návrh plánu práce spolku,
ch) rozhoduje o odměnách členům orgánů spolku,
i) hospodaří s majetkem spolku a s prostředky spolku,
j) ustavuje a odvolává odborné komise jako poradní orgány,
k) rozhoduje o obsazování pracovních míst zaměstnanců spolku,
l) navrhuje členské schůzi výši a splatnost členských známek, cenu povolenek, výši zápisného a výši úhrady za neodpracované brigády člena spolku,
m) zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy.
7) Výbor je oprávněn jednat jménem spolku navenek ve všech věcech. Jménem výboru jedná předseda, jednatel a rybářský hospodář, a to každý z nich samostatně.
8) Jakékoliv právní úkony výboru, které se uskutečňují v písemné formě podepisuje za spolek předseda, jednatel nebo rybářský hospodář, a to každý z nich samostatně.
9) Výbor může na základě plné moci pověřit zastupováním spolku i jiné fyzické nebo právnické osoby.
VlIl.
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost.
2) Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze, její funkční období je pětileté.
3) Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku ani s funkcí likvidátora.
4) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k výboru a členům spolku.
5) Předseda kontrolní komise nebo pověřený člen kontrolní komise se může účastnit zasedání výboru s hlasem poradním. Na všechny schůze výboru je předseda kontrolní komise zván.
6) Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů,
c) provádění revizí hospodaření spolku,
d) soustavná kontrola činnosti spolku,
e) předkládání zprávy o činnosti členské schůzi.
7) V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
8) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozornění na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i členskou schůzi na nejbližším zasedání.
IX.
Majetek a hospodaření spolku
1) Spolek hospodaří podle plánu schváleného členskou schůzí.
2) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských známek, ze zápisného, z příjmů za povolenky, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. II. odst. 2) těchto stanov.
3) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavní činností spolku naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
4) Členové orgánů spolku vykonávají své funkce bezúplatně, mají však právo na bezplatné vydání povolenek a na náhradu zaplacených pohonných hmot v případě pracovních cest pro zajištění úkolů spolku silničním motorovým vozidlem. Za mimořádné práce souvisejícím s výkonem funkce v orgánech spolku může být jejich členům přiznána odměna.
5) Spolek může vykonávat také svoji činnost svými členy na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákoníku práce.
X.
Zánik a likvidace spolku
1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2) Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
3) Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebuče¬li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
4) Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
5) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.
XI.
Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy nahrazují Stanovy Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce ze dne 22. září 1994, které byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 28.9.1994 pod č.j. II/S-OS/1-25440/94-R ve znění jejich pozdějších změn.
2) Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí spolku konanou dne 30. 1. 2016. Od tohoto dne jsou také tyto stanovy účinné.
V Poličce dne 30. 1. 2016.
předseda Pavel Pásek